Program predškole

Program predškole obavezan je za svu djecu u godini prije polaska u školu. Za djecu
koja su već uključena u program predškolskog odgoja i obrazovanja (redoviti ili posebni),
program predškole provodi se svakodnevno i integriran je u redovni neposredni rad s djecom.
Djecu koja nisu obuhvaćena niti jednim programom vrtića uključivat ćemo u program
predškole.
 
Ciljevi programa predškole su:
- zadovoljavanje djetetovih razvojnih potreba i poticanje svih aspekata njegova razvoja,
- stvaranje uvjeta za stjecanje odgojno-obrazovnih znanja i iskustava važnih za daljnje
školovanje i život u zajednici (posebice stjecanja iskustva o međusobnim
različitostima te upućivanje na osnovne moralne vrednote kulture i tradicije kojoj
pripada dijete),
- utjecanje na osobnost djeteta u smislu jačanja njegove pozitivne i realne slike o sebi,
- razvoj osam temeljnih kompetencija za cjeloživotno učenje u skladu s Nacionalnim
kurikulumom za rani i predškolski odgoj i obrazovanje: komunikacija na materinskom
jeziku, prepoznavanje komunikacije na stranim jezicima, matematičke kompetencije i
osnovne kompetencije u prirodoslovlju i tehnologiji, digitalne kompetencije, socijalne
i građanske kompetencije, inicijativnost i poduzetništvo te kulturnu svijest i
izražavanje.

Program predškole provodi se u trajanju 250 sati neposrednog rada.
 

© 2024 Vrtić Trnoružica. Sva prava pridržana.